کویر ابوزیدآباد - اکوکمپ متین آباد - خودروی سافاری کلوت

کویر ابوزیدآباد - اکوکمپ متین آباد - خودروی سافاری کلوت


| 2 روزه

در تور متین آباد همسفر با کلوت راهی جغرافیای کویری از جنس ماسه در حوالی نطنز اصفهان می‌شویم. کشف راز سکوت شب، زیرآسمان پرستاره‌ی کویر و عمق غربت و وهم شورانگیز طبیعت منطقه هر طبیعت‌گردی را مات و مبهوت خواهدکرد. سفر به متین‌آباد، خاطراتی کم‌نظیر و به‌یادمادنی در ذهنمان ثبت خواهد کرد.


اجراهای کویر ابوزیدآباد - اکوکمپ متین آباد - خودروی سافاری کلوت

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3417/3608 تکمیل
2 روزه