صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - میدل باس توریستی

صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - میدل باس توریستی


| 3 روزه

در تور علم‌کوه، عازم پیمایشی جذاب به‌ سمت دومین قله‌ی مرتفع ایران پس از قله دماوند می‌شویم. قله‌ی علم‌کوه با ارتفاعی در حدود 4850 متر از سطح دریا در جنوب دریای مازندران و در پاره‌ی مرکزی رشته‌کوه البرز در منطقه‌ی تخت سلیمان واقع شده است. 


اجراهای صعود قله علم کوه(4850) - کمپ پیشرفته کلوت - میدل باس توریستی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
3407/3566 تکمیل
3 روزه
3407/3408/4181 موجود
3.5 روزه 1401-04-14 1401-04-17
3407/3408/4182 تکمیل
3.5 روزه 1401-04-16 1401-04-19
3407/3566/4183 موجود
3 روزه 1401-05-05 1401-05-07
3407/3410/4184 موجود
3 روزه 1401-05-19 1401-05-21
3407/3410/4188 موجود
3 روزه 1401-06-09 1401-06-11
3407/3561/4191 موجود
2 روزه 1401-05-13 1401-05-14
3407/3561/4193 موجود
2 روزه 1401-06-03 1401-06-04
3407/3759/4194 موجود
1 روزه 1401-04-31 1401-04-31
3407/3759/4195 موجود
1 روزه 1401-05-28 1401-05-28
3407/4198/4199 موجود
3 روزه 1401-05-28 1401-05-30
3407/3864/4201 موجود
3.5 روزه 1401-04-23 1401-04-26
3407/4337/4338 موجود
5 روزه 1401-06-09 1401-06-13