دور هند

دور هند


| 12 روزه

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر جغرافیای پنج شهر دیدنی و مهیج. بمبئی،گوا و مثلث سبز دهلی، آگرا و جیپور؛ با دیدار از دروازه‌ی هند و جاده‌ی گردنبند ملکه و ثبت خاطره‌ی بنای شکوهمند تاج محل، خاطرات این سفر دلنشین را مانا و ماندگار خواهیم کرد.     


اجراهای دور هند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/3076 تکمیل
12 روزه
138/1139/2624 موجود
8 روز 1402-09-17 1402-09-24
138/2630/5450 موجود
8 روز 1402-09-21 1402-09-28
138/2630/5451 موجود
8 روز 1402-10-08 1402-10-15
138/2630/5452 موجود
8 روز 1402-11-17 1402-11-24
138/5466/5467 موجود
8 روز 1403-01-03 1403-01-10
138/5466/5468 موجود
8 روز 1403-01-10 1403-01-17
138/5466/5469 موجود
8 روز 1403-01-17 1403-01-24
138/5501/5502 هند و یوگا، ریشکش، دهلی، آگرا موجود
11 روز 1402-12-29 1403-01-10