تور 5 روزه پاریس

تور 5 روزه پاریس


بازدید از اماکن تاریخی پاریس | 4 روز


اجراهای تور 5 روزه پاریس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
23/24 بازدید از اماکن تاریخی پاریس تکمیل
4 روز 1397-02-23 1397-01-27