هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی


| 12 روز

بازدید از شهر هانوی پایتخت ویتنام و شهر هوشیمینه زادگاه رهبر بزرگ ویتنام، بازدید از قلعه ها و معابد قدیمی، قایق سواری در خلیج هالونگ و دلتای مکونگ، بازدید از غارها و مزارع چای و سواحل زیبای دانانگ.


اجراهای هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
145/1143/2052 موجود
12 روز 1398-06-12 1398-06-24
145/1143/546 هوشیمین-هانوی-هالونگ بی موجود
8 روز 1398-06-12 1398-06-24
145//1143 موجود
12 روز 1398-06-12 1398-06-24
145//2036 موجود
8 روزه 1398-06-14 1398-06-24
145/2036/2038 موجود
12 روزه 1398-06-14 1398-06-24