خانه محلی - میدل باس - چشمه های رنگی

خانه محلی - میدل باس - چشمه های رنگی


| 2 روزه

سفر به دریاچه چورت و بازدید از این دریاچه زیبا و چشمه های پلکانی و رنگی باداب سورت


اجراهای خانه محلی - میدل باس - چشمه های رنگی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
911/1907/1908 تکمیل
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11