2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان

2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان


| 11روز


اجراهای 2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
526/1807/1808 موجود
11روز 1398-06-13 1398-06-24