تجربه‌ی هیجان

تجربه‌ی هیجان


| 2.5 روزه

سفری پر هیجان و ماجراجویانه به رودخانه ارمند و رفتینگ در رودخانه خروشان ارمند، بازدید از تالاب چغاخور و در انتها خرید سوغاتی از بلداجی


اجراهای تجربه‌ی هیجان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
982//1691 موجود
2.5 روزه 1398-04-06 1398-04-08
982/1691/984 تجربه‌ی هیجان موجود
2.5 روزه 1398-04-06 1398-04-08
982/1691/986 تجربه‌ی هیجان موجود
2.5 روزه 1398-04-26 1398-04-28
982/1691/987 تجربه‌ی هیجان موجود
2.5 روزه 1398-05-16 1398-05-18
982/1691/988 تجربه‌ی هیجان موجود
2.5 روزه 1398-05-30 1398-06-01
982//1787 موجود
2 روزه 1398-04-12 1398-04-14
982/1787/1790 رفتینگ ارمند موجود
2.5 روزه 1398-04-12 1398-04-14