تور قلعه الموت و دریاچه اوان

تور قلعه الموت و دریاچه اوان


دژ حسن صباح | 1 روزه

سفر به الموت و بازدید از دژحسن صباح و دریاچه اوان 


اجراهای تور قلعه الموت و دریاچه اوان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
960/1067 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
960/1681/962 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
960/1681/1066 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
960/1681/1067 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
960/1681/1068 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
960/962 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
960/1066 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
960/1068 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28