دژ حسن صباح

دژ حسن صباح


| 1 روزه

سفر به الموت و بازدید از دژحسن صباح و دریاچه اوان 


اجراهای دژ حسن صباح

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
960/961 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
960/1681/1068 دژ حسن صباح موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
960/1681/2071 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04