پرسه زنی در شهر

پرسه زنی در شهر


| 1 روزه

پرسه در خیابان های پر روایت شهر تهران؛ از داستان های کاخ گلستان تا کوچکترین چای خانه ایران 


اجراهای پرسه زنی در شهر

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
739/1108 موجود
1 روزه 1398-03-28 1398-03-28