تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ

تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ


| 1 روزه

تهران به روایت کاشی های هفت رنگ؛ روایتی متفاوت از تاریخ شهر تهران خواهد بود.


اجراهای تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
737/1113 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
737/1564/1116 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
737/1564/1117 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
737/1564/1118 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
737/1564/1119 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
737/1564/1120 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
737/1564/1121 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28