تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ | 1 روزه

در تور تهران‌گردی کلوت گذری خاطره‌انگیز خواهیم داشت بر تهران قدیم و هم‌قدم با هم از کاخ گلستان گرفته تا سردر باغ ملی، کارگاه خاک نگار مقدم، باغ نگارستان، کاخ مسعودیه و مسجد سپه‌سالار را یک به یک بازدید می‌کنیم و لذت حضور در تاریخ معاصر را با گشت‌وگذار در حوالی تهران قدیم تجربه می‌کنیم.


اجراهای تور تهرانگردی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
737/908 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1397-03-02 1397-03-02
737/1564/1114 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-03-30 1398-03-30
737/1564/1115 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
737/1564/1116 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
737/1564/1117 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
737/1564/1118 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
737/1564/1119 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
737/1564/1120 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
737/1564/1121 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
737/1114 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-03-30 1398-03-30
737/1115 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
737/1116 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
737/1117 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
737/1118 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
737/1119 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
737/1120 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
737/1121 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28