جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان


| 4روز

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای جمهوری آذربایجان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/3032/3246 موجود
5 روزه 1399-03-26 1399-03-30
153/3019/3247 موجود
5 روزه 1399-06-05 1399-06-09
153/3019/3248 موجود
5 روزه 1399-03-26 1399-03-30
153/3032/3270 موجود
5 روزه 1399-06-05 1399-06-09