دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل

دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل


| 4 روزه

سفر به ارتفاعات دالامپر؛ کمپینگ در کنار دریاچه دالامپر، بازدید از آبشار سوله دوکل، سافاری در اطراف دریاچه ارومیه، بازدید از  صخره زیبای کاظم داشی و گوئرچین قلعه


اجراهای دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
563/564 موجود
4 روزه 1398-03-14 1398-03-17