تور مکزیک و کوبا

تور مکزیک و کوبا


مسکو + مکزیکوسیتی + مریدا + کنکن + وارادورا+ هاوانا | 16 روز


اجراهای تور مکزیک و کوبا

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
537/541 مسکو + مکزیکوسیتی + مریدا + کنکن + وارادورا+ هاوانا موجود
16 روز 1397-12-27 1398-01-15