موج های خروشان

موج های خروشان


| 1 روزه

سفری ماجراجویانه و پر هیجان؛ رفتینگ بر روی رودخانه چالوس


اجراهای موج های خروشان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
512/1100 موجود
1 روزه 1398-03-30 1398-03-30
512/1385/1100 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-03-30 1398-03-30
512/1385/1101 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
512/1385/1102 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
512/1385/1103 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
512/1385/1104 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
512/1385/1105 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
512/1385/1106 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
512/1385/1107 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
512/1101 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
512/1102 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
512/1103 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
512/1104 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
512/1105 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
512/1106 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
512/1107 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28