تور قزوین

تور قزوین


پایتخت شاه طهماسب صفوی | 1 روزه

سفر به پایتخت شاه طهماسب صفوی؛ بازدید از اولین خیابان ایران خیابان سپه، دروازه تهران، دروازه درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، دروازه درب کوشک، حسینیه امینی ها، کاروانسرای سعد‌السلطنه، بازار قزوین، مقبره شازده حسین، موزه قزوین و مسجد عتیق


اجراهای تور قزوین

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/1000 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1397-03-03 1397-03-03
501/1354/1056 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
501/1354/1057 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
501/1354/1058 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
501/1354/1059 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
501/1056 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
501/1057 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
501/1058 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
501/1059 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
501/1354/1754 تست موجود
1 روزه 1398-04-05 1398-04-06