تور قلعه رودخان

تور قلعه رودخان


تماشای توامان تاریخ و طبیعت | 1 روزه

سفر به شهر فومن و پارک جنگلی رودخان و بازدید از دژ رودخان یا قلعه حسامی


اجراهای تور قلعه رودخان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
489/969 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1397-03-10 1397-03-10
489/1335/860 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
489/1335/1082 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
489/1335/1083 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
489/1335/1084 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
489/860 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
489/1082 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
489/1083 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
489/1084 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28