تور همدان

تور همدان


هگمتانه پایتخت مادها | 1 روزه

سفر به تاریخ مادها؛ شهر همدان و بازدید از تپه هگمتانه، گنبد علویان، آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، آرامگاه استر و مردخای، آبشار و کتیبه گنجنامه


اجراهای تور همدان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
474/1047 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
474/1308/477 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
474/1308/1045 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
474/1308/1046 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
474/1308/1047 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
474/477 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
474/1045 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
474/1046 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21