تور جنگل الیمستان

تور جنگل الیمستان


جنگل همیشه سبز | 1 روزه

در تور جنگل الیمستان، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های الیمستان خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های الیمستان از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای تور جنگل الیمستان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
444/854 جنگل همیشه سبز تکمیل
1 روزه 1398-02-27 1398-02-27
444/1270/1033 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
444/1270/1063 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
444/1270/1064 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
444/1270/1065 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
444/1033 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
444/1063 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
444/1064 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
444/1065 جنگل همیشه سبز موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28