سر به فلک

سر به فلک


جنگل راش | 1 روزه

در تور جنگل راش، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های راش خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های راش از تجربه‌های بکرِ گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای سر به فلک

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
437/783 جنگل راش موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
437/1255/1041 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
437/1255/1042 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
437/1255/1043 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
437/1255/1044 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
437/1041 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
437/1042 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
437/1043 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
437/1044 سر به فلک موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28