فولبرد - جنگل های لفور

فولبرد - جنگل های لفور


| 1 روزه

در تور آبشار ترز، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن این منطقه‌ی سبز خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌‌های لفور تا آبشار ترز از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای فولبرد - جنگل های لفور

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
429/861 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
429/1234/1049 فولبرد - جنگل های لفور موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
429/1234/1050 فولبرد - جنگل های لفور موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
429/1234/1051 فولبرد - جنگل های لفور موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28