تنگ دار

تنگ دار


ماجراجویی در تنگه | 1 روزه

رودخانه نوردی در تنگ دار نوشهر و شنا در حوضچه های عمیق


اجراهای تنگ دار

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
515/1409/1133 ماجراجویی در تنگه موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
515/1409/1131 ماجراجویی در تنگه موجود
1 روزه 1398-04-14 1397-12-02
515/1409/1132 ماجراجویی در تنگه موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21