تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ | 1 روزه

تهران به روایت کاشی های هفت رنگ؛ روایتی متفاوت از تاریخ شهر تهران خواهد بود.


اجراهای تور تهرانگردی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
737/1564/1120 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
737/1564/1116 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
737/1564/1117 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
737/1564/1118 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
737/1564/1119 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
737/1564/1121 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28