تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ | 1 روزه

تهران به روایت کاشی های هفت رنگ؛ روایتی متفاوت از تاریخ شهر تهران خواهد بود.


اجراهای تور تهرانگردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
737/1564/1116 تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ موجود
1 روزه 1401-01-04 1401-01-04