تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


پرسه زنی در شهر | 1 روزه

پرسه در خیابان های پر روایت شهر تهران؛ از داستان های کاخ گلستان تا کوچکترین چای خانه ایران 


اجراهای تور تهرانگردی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
739/1576/1110 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-11 1398-04-11
739/1576/1111 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-18 1398-04-18
739/1576/1112 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-25 1398-04-25