تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


پرسه زنی در شهر | 1 روزه

پرسه در خیابان های پر روایت شهر تهران؛ از داستان های کاخ گلستان تا کوچکترین چای خانه ایران 


اجراهای تور تهرانگردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
739/1576/1109 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-04 1398-04-04