تور رفتینگ چالوس

تور رفتینگ چالوس


موج های خروشان | 1 روزه

سفری ماجراجویانه و پر هیجان؛ رفتینگ بر روی رودخانه چالوس


اجراهای تور رفتینگ چالوس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
512/1385/1105 موج های خروشان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21