تور قلعه رودخان

تور قلعه رودخان


تماشای توامان تاریخ و طبیعت | 1 روزه

سفر به شهر فومن و پارک جنگلی رودخان و بازدید از دژ رودخان یا قلعه حسامی


اجراهای تور قلعه رودخان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
489/1335/1084 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
489/1335/2069 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04
489/1335/2092 موجود
1 روزه 1398-05-11 1398-05-11