تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

تور ماسوله و دریاچه سقالکسار


قدم بر دوش خانه ها | 1 روزه

سفر به روستای پلکانی ماسوله و بازدید از دریاچه سقالکسار 


اجراهای تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
484/1331/1062 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
484/1331/2499 موجود
1 روزه 1398-06-08 1398-06-08
484/1331/2500 موجود
1 روزه 1398-06-15 1398-06-15