تور خیاو و شیروان دره

تور خیاو و شیروان دره


کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان | 3.5 روزه

در سفر به دامنه های سبلان با کلوت دیداری خواهیم داشت شهر مشگین شهر و پل معلق این شهر، پیمایش قسمتی از شیروان دره سی و دیدار از دریاچه های آت گلی و جیران گلی، شهر و قبرستان تاریخی یئری، ییلاق ملک سویی، پیمایش قسمتی از جهنم دره و بازدید از آبشار کرکر و استفاده از آب گرم های طبیعی در کنار اقامت در هتل کاروانسرای سنگی


اجراهای تور خیاو و شیروان دره

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
730/1547/1021 کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان تکمیل
3.5 روزه 1398-03-13 1398-03-16
730/1542/747 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-04-05 1398-04-08
730/1542/748 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-05-18 1398-05-21
730/1542/749 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-05-28 1398-05-31
730/1542/750 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-06-17 1398-06-20
730/1547/1134 کاروانسرای سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان تکمیل
3.5 روزه 1398-04-05 1398-04-08
730/747 موجود
3.5 روزه 1398-04-05 1398-04-08
730/748 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-05-18 1398-05-21
730/749 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-05-28 1398-05-31
730/750 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-06-17 1398-06-20
730/1134 موجود
3.5 روزه 1398-04-05 1398-04-08