تور دامنه های دماوند

تور دامنه های دماوند


لذت استراحت در طبیعت | 1 روزه

در تور دامنه‌های دماوند، لذت حضوری دلنشین در طبیعت بکر دامنه‌های این دیو سپید پای‌دربند را در آرامش یک روز تعطیل تجربه می‌کنیم و حال خوبمان را برای شروع یک هفته‌ی پرشور کاری ذخیره می‌کنیم.


اجراهای تور دامنه های دماوند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1012/1701/1013 لذت استراحت در طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-02 1398-03-02