تور هفت آبشار

تور هفت آبشار


فولبرد - به رنگ آب | 1 روزه

راهپیمایی در جنگل های لفور و بند پی شرقی تا هفت آبشار تیرکن


اجراهای تور هفت آبشار

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
432/1247/1009 فولبرد - به رنگ آب موجود
1 روزه 1397-03-09 1397-03-09
432/1247/4823 موجود
1 روزه 1402-01-03 1402-01-03
432/1247/4824 موجود
1 روزه 1402-01-18 1402-01-18