تور فیلبند

تور فیلبند


بام شرقی مازندران | 1 روزه

سفر به ییلاق فیلبند و راهپیمایی در ارتفاعات


اجراهای تور فیلبند

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
511/1375/1008 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
511/1375/1085 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-31 1398-04-31
511/1375/1086 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
511/1375/1087 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
511/1375/1088 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
511/1085 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-31 1398-04-31
511/1086 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
511/1087 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
511/1088 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28