تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

تور ماسوله و دریاچه سقالکسار


قدم بر دوش خانه ها | 1 روزه

سفر به روستای پلکانی ماسوله و بازدید از دریاچه سقالکسار 


اجراهای تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
484/1331/1006 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
484/1331/2500 موجود
1 روزه 1398-06-15 1398-06-15
484/1331/2565 موجود
1 روزه 1398-06-22 1398-06-22
484/1331/2566 موجود
1 روزه 1398-06-29 1398-06-29