تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

تور ماسوله و دریاچه سقالکسار


قدم بر دوش خانه ها | 1 روزه

سفر به روستای پلکانی ماسوله و بازدید از دریاچه سقالکسار 


اجراهای تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
484/1331/1004 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1397-03-03 1397-03-03
484/1331/939 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-07 1398-04-07
484/1331/1060 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
484/1331/1061 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-14
484/1331/1062 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28