تورها

تخفیف


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۸۱۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۲۰ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
خوزستان ۳۸۴/۱۲۰۷/۲۸۲۳ تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۲۸۲۵ شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۶
خوزستان ۳۸۴/۱۲۰۷/۲۸۵۷ تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
خوزستان ۳۸۴/۱۲۰۷/۲۸۵۸ تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
طبس ۲۹۲/۱۱۷۷/۲۸۶۱ طبس و کال جنی - هتل - VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
طبس ۲۹۲/۱۱۷۷/۲۸۶۲ طبس و کال جنی - هتل - VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۷
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۶ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰ افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۸/۲۸۷۲ شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۲۸۷۳ شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بوشهر ۳۹۱/۲۲۴۷/۲۸۸۰ بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه حمل و نقل هوایی برعهده‌ی گردشگر است.
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
بوشهر ۳۹۱/۲۲۴۷/۲۸۸۱ بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه حمل و نقل هوایی برعهده‌ی گردشگر است.
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۲۹۰۶ شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۲۹۰۷ شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
کرمان و شهداد ۸۴/۱۷۲۳/۲۹۰۸ شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۹۱۰ افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۹۱۱ افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۹۱۲ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
طبس
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP

کد سفر : ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۸۱۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۲۰

سفر : ۵.۵ روزه

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP
خوزستان
تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۸۴/۱۲۰۷/۲۸۲۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۱/۲۸۲۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
طبس و کال جنی - هتل - VIP
طبس
طبس و کال جنی - هتل - VIP

کد سفر : ۲۹۲/۱۱۷۷/۲۸۶۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۸/۲۸۷۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی
بوشهر
بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی

کد سفر : ۳۹۱/۲۲۴۷/۲۸۸۰

سفر : ۳ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه حمل و نقل هوایی برعهده‌ی گردشگر است.


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۴/۱۷۲۳/۲۹۰۸

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین