تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد گیلان ۳۳۰۶/۳۸۰۹/۳۸۱۰ رویداد جواهردشت - کمپ پلاس کلوت - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۳۰
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۸۱۴ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۳۰
رویداد گیلان ۳۳۰۶/۳۸۱۱/۳۸۲۸ رویداد جواهردشت/قله سماموس - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۰-۰۴-۳۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
رویداد جواهردشت - کمپ پلاس کلوت - اتوبوس(25)VIP
رویداد گیلان
رویداد جواهردشت - کمپ پلاس کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۸۰۹/۳۸۱۰

سفر : ۳ روزه

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
ییلاق گردی- گیلان
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۸۱۴

سفر : ۲ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جواهردشت/قله سماموس - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
رویداد گیلان
رویداد جواهردشت/قله سماموس - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۸۱۱/۳۸۲۸

سفر : ۳ روزه

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین