تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد سمنان - شاهرود ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹ رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
رویداد سمنان - شاهرود ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱ رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۳ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۹
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۴ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۵ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۸
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۶ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۷ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۸ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۹ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۹۰ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
کمپینگ ۳۳۹۱/۳۳۹۳/۳۳۹۹ سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
کمپینگ ۳۳۹۱/۳۳۹۲/۳۴۰۰ مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
کمپینگ ۳۳۹۱/۳۳۹۴/۳۴۰۱ دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۴۷۴ جنگل راش - پیاده‌روی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹

سفر : ۳ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱

سفر : ۳ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
ییلاق گردی- گیلان
ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۳

سفر : ۲ روزه

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
ییلاق گردی- گیلان
ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۸۷

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
کمپینگ
سردگاه - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۳/۳۳۹۹

سفر : ۲ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP
کمپینگ
مازیچال - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس (25) VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۲/۳۴۰۰

سفر : ۲ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP
کمپینگ
دریاچه چورت - اکوکمپ لوکس کلوت - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۹۱/۳۳۹۴/۳۴۰۱

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل راش - پیاده‌روی
مازندران - سوادکوه
جنگل راش - پیاده‌روی

کد سفر : ۵۱۴/۳۰۲۴/۳۴۷۴

سفر : ۱ روزه

۲۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین