تورها

تورهای کردستان


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کردستان ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۶ از هجیج تا هورامان - هتل
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
تور کردستان ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۷ از هجیج تا هورامان - هتل
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
تور کردستان ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۸ از هجیج تا هورامان - هتل
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
از هجیج تا هورامان - هتل
تور کردستان
از هجیج تا هورامان - هتل

کد سفر : ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین