تورها

تورهای کردستان


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۴ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۰
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۵ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۴
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۶ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۷ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور کردستان ۵۱۶/۶۶۲ هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور کردستان ۵۱۶/۶۶۳ هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور کردستان ۵۱۶/۷۷۴ سوییت ویلا - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۹۵۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۰
ظرفیت : محدود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۵
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۴
ظرفیت : محدود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : موجود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۷
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : موجود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
کد سفر ۵۱۶/۶۶۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : موجود
۹۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
کد سفر ۵۱۶/۶۶۳
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : موجود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
سوییت ویلا - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۷۷۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
ظرفیت : تکمیل
۹۵۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین