تورها

جشنواره تیرگان


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۱۵۴۲/۷۴۹ دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۱۵۴۲/۷۵۰ دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۴/۷۵۴ تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۴/۷۵۵ تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
مازندران - کلاردشت ۸۱۴/۱۶۱۴/۸۲۱ ییلاق مازیچال - اکو کمپ - اتوبوس VIP
۷۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۲۹ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۳۰ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۸۳۲ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۶۳۱/۸۴۵ جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۶۳۱/۸۴۶ جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP
۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۶ اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
۸۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۷ اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۸ اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۹۵۱ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
رفتینگ ارمند ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۷ هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
رفتینگ ارمند ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۸ هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP
خیاو و شیروان دره
دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۲/۷۴۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۴/۷۵۴

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
ییلاق مازیچال - اکو کمپ - اتوبوس VIP
مازندران - کلاردشت
ییلاق مازیچال - اکو کمپ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۱۴/۱۶۱۴/۸۲۱

سفر : ۲ روزه

۷۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP
ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۲۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس VIP
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۸۳۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP
گیلان - رودسر
جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۳۹/۱۶۳۱/۸۴۵

سفر : ۲.۵ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
گیلان - اردبیل
اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۶

سفر : ۳ روزه

۸۳۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۹۵۱

سفر : ۲.۵ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
رفتینگ ارمند
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۷

سفر : ۲.۵ روزه

۹۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین