تورها

جشنواره تیرگان


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۵ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۶ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۸ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۷۹ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۴
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۰ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۱ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۶ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۴
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۷ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۸ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۹ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۰ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۸
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۱ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
اردبیل - مشگین شهر ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۲ خیاو و مشگین شهر - هتل
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
اردبیل - مشگین شهر ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۳ خیاو و مشگین شهر - هتل
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
اردبیل - مشگین شهر ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۴ خیاو و مشگین شهر - هتل
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۷۹

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل
گیلان - اردبیل
اسالم به خلخال - هتل

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۶

سفر : ۳ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۰

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و مشگین شهر - هتل
اردبیل - مشگین شهر
خیاو و مشگین شهر - هتل

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین