تورها

تورهای نئور به سوباتان سال 99


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد اردبیل - گیلان ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹ رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان ۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰ رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین