تورها

سفرهای ویژه


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
جشن رنگ و آواز ۷۰۳/۱۵۱۴/۷۰۴ جشن رنگ و آواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۷
جشن رنگ و آواز ۷۰۳/۱۵۱۵/۷۰۵ جشن رنگ و آواز
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۹ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۲ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۶ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
ایران غرب ۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۱ ایران غرب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
ایران غرب ۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۲ ایران غرب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۳ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۴ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۵ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۶ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز

کد سفر : ۷۰۳/۱۵۱۴/۷۰۴

سفر : ۴ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز
جشن رنگ و آواز

کد سفر : ۷۰۳/۱۵۱۵/۷۰۵

سفر : ۲ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
سفر با سلام
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۹

سفر : ۲ روزه

۷۳۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ایران غرب
ایران غرب
ایران غرب

کد سفر : ۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۰۴۱

سفر : ۸ روزه

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۳

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۵

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین