تورها

سفرهای ویژه


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد گلستان - گرگان ۳۳۲۸/۳۳۲۹/۳۳۳۰ رویداد ترکمن صحرا - هتل *3 - اتوبوس (25)VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
رویداد رضا آباد ۳۵۷۴/۳۵۷۵/۳۵۷۶ رویداد میامی - خانه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
رویداد گلستان - گرگان ۳۳۲۸/۳۵۷۸/۳۵۷۹ رویداد ترکمن صحرا - خانه بوم گردی - اتوبوس (25)VIP
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
رویداد ترکمن صحرا  - هتل *3 - اتوبوس (25)VIP
رویداد گلستان - گرگان
رویداد ترکمن صحرا - هتل *3 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۳۳۲۸/۳۳۲۹/۳۳۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد میامی - خانه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP
رویداد رضا آباد
رویداد میامی - خانه بوم گردی - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۳۵۷۴/۳۵۷۵/۳۵۷۶

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد ترکمن صحرا - خانه بوم گردی - اتوبوس (25)VIP
رویداد گلستان - گرگان
رویداد ترکمن صحرا - خانه بوم گردی - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۳۳۲۸/۳۵۷۸/۳۵۷۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین