تورها

تور های قشم نوروز 98


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۱۰۸ هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۱۰۹ هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۱۴۴ هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۲۷۶ هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۲۸۱ اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۲۸۲ هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۲۸۳ اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور قشم و هرمز ۱۰۷/۲۸۴ اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۱۰۸
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۱۰۹
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : محدود
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۱۴۴
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : محدود
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۲۷۶
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۸
ظرفیت : محدود
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۲۸۱
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : محدود
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۲۸۲
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : محدود
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۲۸۳
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : محدود
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه
کد سفر ۱۰۷/۲۸۴
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۱۱
ظرفیت : محدود
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین