تورها

جشنواره فروردین


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور لرستان ۴۱۰/۴۱۳ هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۷۹۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۳ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۹ هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۲۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور شاهراه خراسان ۶۷۲/۶۷۶ هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
۹۸۵,۰۰۰ تومان
۹۶۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور شیراز ۳۹۴/۶۷۸ هتل - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
۸۶۵,۰۰۰ تومان
۸۴۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور ترکمن صحرا ۳۶۷/۶۸۱ هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۰۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
تور کوهرنگ ۶۸۵/۶۸۶ هتل - اتوبوس VIP - دشت لاله های واژگون
۸۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵۲,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
تور ماسال ۷۲۱/۷۲۲ اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
۴۸۵,۰۰۰ تومان
۴۶۱,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۱
تور خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۷۴۳ هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
۹۲۵,۰۰۰ تومان
۹۰۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور همدان و کرمانشاه ۴۰۶/۷۷۲ هتل - اتوبوس VIP - هگمتانه تا بیستون
۸۹۵,۰۰۰ تومان
۸۷۲,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
تور کردستان ۵۱۶/۷۷۳ سوییت ویلا - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۹۵۵,۰۰۰ تومان
۹۳۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تور ایلام ۳۸۱/۷۸۰ هتل - اتوبوس VIP - ماداکتو سرزمین آلامتو
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۹,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۸
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
کد سفر ۴۱۰/۴۱۳
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
ظرفیت : موجود
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۷۹۷,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۳
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۹
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۲۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور شاهراه خراسان
تور شاهراه خراسان
هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
کد سفر ۶۷۲/۶۷۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۹۸۵,۰۰۰ تومان
۹۶۳,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور شیراز
تور شیراز
هتل - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
کد سفر ۳۹۴/۶۷۸
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۸۶۵,۰۰۰ تومان
۸۴۳,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
کد سفر ۳۶۷/۶۸۱
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
ظرفیت : موجود
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۰۷,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کوهرنگ
تور کوهرنگ
هتل - اتوبوس VIP - دشت لاله های واژگون
کد سفر ۶۸۵/۶۸۶
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
ظرفیت : موجود
۸۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵۲,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۲
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۱
ظرفیت : موجود
۴۸۵,۰۰۰ تومان
۴۶۱,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۳
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۹۲۵,۰۰۰ تومان
۹۰۳,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور همدان و کرمانشاه
تور همدان و کرمانشاه
هتل - اتوبوس VIP - هگمتانه تا بیستون
کد سفر ۴۰۶/۷۷۲
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
ظرفیت : موجود
۸۹۵,۰۰۰ تومان
۸۷۲,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور کردستان
تور کردستان
سوییت ویلا - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۷۷۳
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۹۵۵,۰۰۰ تومان
۹۳۳,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ایلام
تور ایلام
هتل - اتوبوس VIP - ماداکتو سرزمین آلامتو
کد سفر ۳۸۱/۷۸۰
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۸
ظرفیت : موجود
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۹,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین