تورها

تورهای خارجی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶ تورکوچین - آلپی - کوالام
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۴
قونیه، ویژه رقص سماع ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
630$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۱۷۸۲ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
کانادا ۸۶/۱۷۲۴/۱۸۴۶ تورنتو - کبک - مونترال - ونکوور
هزینه رزرو $2000
محدود ۱۷ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۰۹
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶ جزایر بورنئو
1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۷۹ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۰ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۱ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۴ دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵ دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
هند ۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۷ بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
هند ۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۸ بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۰۳
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۱ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۲ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۴ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹ لوگانو - رم
1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱ لوزان - رم - ونیز
1390€
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۷۶۲/۲۴۰۲ لوگانو - پاریس
1180€
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴ زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۵ باکو
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
سوئیس ۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳ مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
قونیه، ویژه رقص سماع ۸۱۵/۱۶۲۰/۲۵۰۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
550$ (تا آخرِ شهریور)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۵۰۸ تاشکند - سمرقند - بخارا
960$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۶
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴ پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۲ لوگانو
690€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۳ لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۱ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۴
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۴ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۶ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
هند ۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۱ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
هند ۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۲ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
هند ۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۳ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
هند ۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۴ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۶۵۳ باکو
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
آفریقای جنوبی ۱۶۲/۱۱۵۷/۲۶۷۷ کیپ تان - سان سیتی - پیلانزبرگ - ژوهانسبورگ
هزینه‌ی رزرو $600
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
دهلی - آگرا - جیپور
هند
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳

سفر : ۸ روزه

480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورکوچین - آلپی - کوالام
کرالا
تورکوچین - آلپی - کوالام

کد سفر : ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶

سفر : ۸ روز

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلمبو - کندی - بنتوتا
سریلانکا
کلمبو - کندی - بنتوتا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹

سفر : ۸ روزه

600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
قونیه، ویژه رقص سماع
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه

کد سفر : ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶

سفر : ۸ روز

630$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورنتو - کبک - مونترال - ونکوور
کانادا
تورنتو - کبک - مونترال - ونکوور

کد سفر : ۸۶/۱۷۲۴/۱۸۴۶

سفر : ۱۷ روزه

هزینه رزرو $2000

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر بورنئو
مالزی
جزایر بورنئو

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶

سفر : ۸ روز

1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
هند
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۴

سفر : ۸ روزجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بمبئی - اورنگ آباد
هند
بمبئی - اورنگ آباد

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۷

سفر : ۸ روزجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو
سوئیس
لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۱

سفر : ۵روز

690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - رم
سوئیس - ایتالیا
لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹

سفر : ۷ روزه

1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - رم - ونیز
سوئیس - ایتالیا
لوزان - رم - ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱

سفر : ۷ روزه

1390€
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - پاریس
سوئیس-فرانسه
لوگانو - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۷۶۲/۲۴۰۲

سفر : ۷ روزه

1180€
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس-فرانسه
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴

سفر : ۷ روزه

1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
باکو
جمهوری آذربایجان
باکو

کد سفر : ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۵

سفر : ۴ روزه

۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳

سفر : ۵ روزه

790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تاشکند - سمرقند - بخارا
ازبکستان
تاشکند - سمرقند - بخارا

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۵۰۸

سفر : ۸ روزه

960$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس-فرانسه
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴

سفر : ۹ روزه

1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
هند
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)

کد سفر : ۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۱

سفر : ۸ روز

550$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کیپ تان - سان سیتی - پیلانزبرگ - ژوهانسبورگ
آفریقای جنوبی
کیپ تان - سان سیتی - پیلانزبرگ - ژوهانسبورگ

کد سفر : ۱۶۲/۱۱۵۷/۲۶۷۷

سفر : ۱۰ روزه

هزینه‌ی رزرو $600

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین