تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوباتان ۷۱۱/۱۵۲۳/۷۱۴ کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نفس طبیعت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۳۰ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸ جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
موجود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
بام های ایران ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹ قله سبلان
موجود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۴
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴ علم کوه
موجود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۰۱
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۳ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۱۶
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۴ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
تور کردستان ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۶ از هجیج تا هورامان - هتل
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
تور کردستان ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۷ از هجیج تا هورامان - هتل
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
تور کردستان ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۸ از هجیج تا هورامان - هتل
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
کوهرنگ ۶۸۵/۱۴۹۴/۳۲۱۰ دشت لاله های واژگون - هتل
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۰۳
کوهرنگ ۶۸۵/۱۴۹۴/۳۲۱۱ دشت لاله های واژگون - هتل
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۲۵۱ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۲۶۱ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۲
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۲۷۲ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۲۷۳ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۲۷۴ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۵ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۶ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۸ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۷۹ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۴
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۰ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۱ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۲۸۲ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۹
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۲۸۳ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی
۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۲
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۲۸۴ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۲۸۵ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۸
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۶ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۴
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۷ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۸ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۹ اسالم به خلخال - هتل
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۰ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۸
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۱ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
اردبیل - مشگین شهر ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۲ خیاو و مشگین شهر - هتل
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
اردبیل - مشگین شهر ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۳ خیاو و مشگین شهر - هتل
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
اردبیل - مشگین شهر ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۴ خیاو و مشگین شهر - هتل
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۵ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۸
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۶ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۷ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۸ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
گیلان ۱۹۲۰/۲۰۵۴/۳۲۹۹ ییلاق سردگاه - کمپ
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۲
گیلان ۱۹۲۰/۲۰۵۴/۳۳۰۰ ییلاق سردگاه - کمپ
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۱ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۲,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۸
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۲ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۳ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۴ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
تور نئور به سوباتان ۷۱۶/۱۵۲۸/۳۳۰۵ کمپینگ و هتل - اتوبوس VIP
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نفس طبیعت
سوباتان
کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نفس طبیعت

کد سفر : ۷۱۱/۱۵۲۳/۷۱۴

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل
ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
بام های ایران
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قله سبلان
بام های ایران
قله سبلان

کد سفر : ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹

سفر : ۳.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
علم کوه
بام های ایران
علم کوه

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
تور کردستان
کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل

کد سفر : ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
از هجیج تا هورامان - هتل
تور کردستان
از هجیج تا هورامان - هتل

کد سفر : ۵۱۶/۱۴۲۰/۳۲۰۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت لاله های واژگون - هتل
کوهرنگ
دشت لاله های واژگون - هتل

کد سفر : ۶۸۵/۱۴۹۴/۳۲۱۰

سفر : ۳ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
سفر با سلام
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۲۵۱

سفر : ۲ روزه

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۷۹

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی
گیلان - ماسال
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی

کد سفر : ۷۲۱/۱۵۳۷/۳۲۸۲

سفر : ۲روزه

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل
گیلان - اردبیل
اسالم به خلخال - هتل

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۲۸۶

سفر : ۳ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۰

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و مشگین شهر - هتل
اردبیل - مشگین شهر
خیاو و مشگین شهر - هتل

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۲/۳۲۹۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق هلودشت - خانه محلی
گیلان
ییلاق هلودشت - خانه محلی

کد سفر : ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۵

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق سردگاه - کمپ
گیلان
ییلاق سردگاه - کمپ

کد سفر : ۱۹۲۰/۲۰۵۴/۳۲۹۹

سفر : ۲ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
تنگه شیرز تا دره خزینه
لرستان
تنگه شیرز تا دره خزینه

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۱

سفر : ۳ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۲,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ و هتل - اتوبوس VIP
تور نئور به سوباتان
کمپینگ و هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۱۶/۱۵۲۸/۳۳۰۵

سفر : ۴.۵ روزه

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین