تورها

تورهای چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸ جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
موجود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
بام های ایران ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹ قله سبلان
موجود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۴
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴ علم کوه
موجود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۰۱
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰ بخش مرکزی
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲ بخش جنوبی
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۱۵۴ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
طبس ۲۹۲/۱۱۷۷/۲۱۶۳ طبس و کال جنی - هتل - VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
خوزستان ۳۸۴/۱۲۰۷/۲۲۲۶ تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۶
خوزستان ۳۸۴/۱۲۰۷/۲۲۲۷ تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۲۲۳۵ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
بوشهر ۳۹۱/۲۲۴۷/۲۲۴۸ بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۲۲۶۵ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
کرمان و شهداد ۸۴/۱۷۲۳/۲۳۱۷ شهر خیالی لوت - هتل - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
کرمان و شهداد ۸۴/۱۷۲۳/۲۳۱۸ شهر خیالی لوت - هتل - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۲۳۲۳ شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۲۳۲۴ شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۸/۲۳۲۹ شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۸/۲۳۳۰ شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۶ راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۸ راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۰ جنگل ابر - خانه محلی
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۲ جنگل ابر - خانه محلی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۴ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۶ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۵۸ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۶۰ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
لرستان ۴۱۰/۱۲۲۷/۲۴۳۰ سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
۹۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۲۴۳۱ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
ترکمن صحرا ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۴۳۴ همنشینی با نوای دوتار - هتل
۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۲۵۱۵ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
ترکمن صحرا ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۵۱۷ همنشینی با نوای دوتار - هتل
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ترکمن صحرا ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۵۱۸ همنشینی با نوای دوتار - هتل
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۲۵۲۰ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
اکو کمپ های کلوت ۱۸۷۹/۲۳۳۸/۲۵۲۱ کمپینگ ییلاق مازیچال
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۵۲۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۲۸/۲۵۳۷ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۵۳۸ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۵۳۹ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۳
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۵/۲۵۴۱ عجایب هفتگانه - هتل - قطار
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
بوشهر ۳۹۱/۲۲۴۷/۲۵۴۶ بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
بوشهر ۳۹۱/۲۲۴۷/۲۵۴۷ بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۲۵۴۸ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
سوباتان ۷۱۱/۱۵۲۵/۲۵۵۲ ییلاقات سوباتان - خانه محلی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۵
سیستان و بلوچستان - زابل ۲۲۷۲/۲۲۷۳/۲۵۵۳ شهر سوخته - سیستان و بلوچستان - زابل
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۵
سیستان و بلوچستان - زابل ۲۲۷۲/۲۲۷۳/۲۵۵۴ شهر سوخته - سیستان و بلوچستان - زابل
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
کویر ورزنه ۲۲۳۷/۲۲۳۸/۲۵۵۵ رمل‌های شنی ورزنه - خانه سنتی - اتوبوس VIP
۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
کویر ورزنه ۲۲۳۷/۲۲۳۸/۲۵۵۶ رمل‌های شنی ورزنه - خانه سنتی - اتوبوس VIP
۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۴
کویر ورزنه ۲۲۳۷/۲۲۳۸/۲۵۵۷ رمل‌های شنی ورزنه - خانه سنتی - اتوبوس VIP
۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
مصر به عروسان ۲۳۰۹/۲۳۱۱/۲۵۵۹ راه‌پیمایی و شترسواری - کمپ و هتل سنتی - اتوبوس VIP
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۶ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۷
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۷ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۵
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۸ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۹ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۴
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۹۰ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۸
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۹۱ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
همدان ۴۰۶/۲۵۶۰/۲۶۰۴ پایتخت تاریخ و تمدن از هگمتانه تا امروز
۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
حیات وحش ۲۶۰۵/۲۶۰۶/۲۶۰۹ تنگه پرور
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۲/۲۶۳۷ افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۲/۲۶۴۰ افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۵/۲۶۵۰ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 5 ستاره - هوایی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۵/۲۶۵۱ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 5 ستاره - هوایی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۵/۲۶۵۲ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 5 ستاره - هوایی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
کاشان - ابوزید آباد ۲۷۰۵/۲۷۰۶/۲۷۰۸ کویر سیازگِه
۶۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
طبس ۲۹۲/۱۱۷۷/۲۷۳۳ طبس و کال جنی - هتل - VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
چابهار ۳۵۴/۲۷۲۵/۲۷۴۳ سفر به هندوستان کوچک ایران
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
توجه : تور و پرواز چارتر است .قبل از خرید با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.  09352503366
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
چابهار ۳۵۴/۲۷۲۵/۲۷۴۴ سفر به هندوستان کوچک ایران
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
توجه : تور و پرواز چارتر است .قبل از خرید با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.  09352503366
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
چابهار ۳۵۴/۲۷۲۵/۲۷۴۵ سفر به هندوستان کوچک ایران
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
توجه : تور و پرواز چارتر است .قبل از خرید با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.  09352503366
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
تور یزد ۳۷۲/۲۷۴۹/۲۷۵۱ کویر کاراکال - قطار
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
تور یزد ۳۷۲/۲۷۴۹/۲۷۵۲ کویر کاراکال - قطار
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۷۷۹ افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
کاشان - ابوزید آباد ۲۷۰۵/۲۷۰۶/۲۷۸۲ کویر سیازگِه
۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
تور دریا به دریا ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵ خزر تا خلیج فارس
موجود
۱۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
همدان ۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۱ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
همدان ۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۲ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
همدان ۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۳ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
همدان ۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۴ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۶
همدان ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۷۹۵ سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
بام های ایران
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
قله سبلان
بام های ایران
قله سبلان

کد سفر : ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹

سفر : ۳.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
علم کوه
بام های ایران
علم کوه

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴

سفر : ۳ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش مرکزی
بیابان لوت
بخش مرکزی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰

سفر : ۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش جنوبی
بیابان لوت
بخش جنوبی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲

سفر : ۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
طبس
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP

کد سفر : ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۱۵۴

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
طبس و کال جنی - هتل - VIP
طبس
طبس و کال جنی - هتل - VIP

کد سفر : ۲۹۲/۱۱۷۷/۲۱۶۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP
خوزستان
تمدن عیلامی - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۸۴/۱۲۰۷/۲۲۲۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۲۲۳۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی
بوشهر
بندر تاریخی بوشهر - هتل - هوایی

کد سفر : ۳۹۱/۲۲۴۷/۲۲۴۸

سفر : ۳ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
خواف و نشتیفان
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی

کد سفر : ۴۲۷/۱۲۲۹/۲۲۶۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - هتل - اتوبوس VIP
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۴/۱۷۲۳/۲۳۱۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - خانه محلی - قطار

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۱/۲۳۲۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اکو کمپ - قطار

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۸/۲۳۲۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - هتل
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - هتل

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۶

سفر : ۳ روزه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل ابر - خانه محلی
شاهرود
جنگل ابر - خانه محلی

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۰

سفر : ۳ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۴

سفر : ۳ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۵۸

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
لرستان
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۱۰/۱۲۲۷/۲۴۳۰

سفر : ۳ روزه

۹۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی
گیلان - ماسال
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی

کد سفر : ۷۲۱/۱۵۳۷/۲۴۳۱

سفر : ۲روزه

۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
همنشینی با نوای دوتار - هتل
ترکمن صحرا
همنشینی با نوای دوتار - هتل

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۴۳۴

سفر : ۳ روزه

۹۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ ییلاق مازیچال
اکو کمپ های کلوت
کمپینگ ییلاق مازیچال

کد سفر : ۱۸۷۹/۲۳۳۸/۲۵۲۱

سفر : ۲ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۱۰۷/۲۱۲۸/۲۵۳۷

سفر : ۶ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۵۳۸

سفر : ۵.۵ روزه

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - هتل - قطار
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - هتل - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۵/۲۵۴۱

سفر : ۵.۵ روزه

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۲۵۴۸

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
ییلاقات سوباتان  - خانه محلی
سوباتان
ییلاقات سوباتان - خانه محلی

کد سفر : ۷۱۱/۱۵۲۵/۲۵۵۲

سفر : ۳ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
شهر سوخته - سیستان و بلوچستان  - زابل
سیستان و بلوچستان - زابل
شهر سوخته - سیستان و بلوچستان - زابل

کد سفر : ۲۲۷۲/۲۲۷۳/۲۵۵۳

سفر : ۳ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
رمل‌های شنی ورزنه - خانه سنتی - اتوبوس VIP
کویر ورزنه
رمل‌های شنی ورزنه - خانه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۲۲۳۷/۲۲۳۸/۲۵۵۵

سفر : ۲.۵ روزه

۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راه‌پیمایی و شترسواری - کمپ و هتل سنتی - اتوبوس VIP
مصر به عروسان
راه‌پیمایی و شترسواری - کمپ و هتل سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۲۳۰۹/۲۳۱۱/۲۵۵۹

سفر : ۴ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
سفر با سلام
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۶

سفر : ۲ روزه

۸۳۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
پایتخت تاریخ و تمدن از هگمتانه تا امروز
همدان
پایتخت تاریخ و تمدن از هگمتانه تا امروز

کد سفر : ۴۰۶/۲۵۶۰/۲۶۰۴

سفر : ۲ روزه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تنگه پرور
حیات وحش
تنگه پرور

کد سفر : ۲۶۰۵/۲۶۰۶/۲۶۰۹

سفر : ۲ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۲/۲۶۳۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 5 ستاره - هوایی
چابهار
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 5 ستاره - هوایی

کد سفر : ۳۵۴/۲۶۴۵/۲۶۵۰

سفر : ۴ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کویر سیازگِه
کاشان - ابوزید آباد
کویر سیازگِه

کد سفر : ۲۷۰۵/۲۷۰۶/۲۷۰۸

سفر : ۲ روزه

۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سفر به هندوستان کوچک ایران
چابهار
سفر به هندوستان کوچک ایران

کد سفر : ۳۵۴/۲۷۲۵/۲۷۴۳

سفر : ۴ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
توجه : تور و پرواز چارتر است .قبل از خرید با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.  09352503366جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کویر کاراکال - قطار
تور یزد
کویر کاراکال - قطار

کد سفر : ۳۷۲/۲۷۴۹/۲۷۵۱

سفر : ۳ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۷۷۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خزر تا خلیج فارس
تور دریا به دریا
خزر تا خلیج فارس

کد سفر : ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵

سفر : ۱۲ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری روستای ورکانه -  آماتور
همدان
سوارکاری روستای ورکانه - آماتور

کد سفر : ۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۱

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری ورکانه 2 روزه
همدان
سوارکاری ورکانه 2 روزه

کد سفر : ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۷۹۵

سفر : ۲ روزه

۶۷۹,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین