تورها

تور های یک روزه

تور های یک روزه


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۱۰۵۹ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۱۰۶۲ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۱۰۶۸ دژ حسن صباح
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
پلنگ دره ۵۱۳/۱۳۹۳/۱۰۷۶ خاطرات خیس
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
قلعه رودخان ۴۸۹/۱۳۳۵/۱۰۸۴ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
فیلبند ۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۵ بام شرقی مازندران
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
فیلبند ۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۸ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
تهرانگردی ۷۴۱/۱۵۸۲/۱۱۲۹ محله عودلاجان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
کسیلیان رود ۵۱۴/۱۴۰۱/۱۷۶۷ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
غواصی ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۲ غواصی و اکوسافاری
۴۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
غواصی ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۳ غواصی و اکوسافاری
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
غواصی ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۴ غواصی و اکوسافاری
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۸
کسیلیان رود ۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۶۳ خنکای جنگل و رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
پلنگ دره ۵۱۳/۱۳۹۳/۲۰۶۸ خاطرات خیس
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه رودخان ۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۶۹ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۷۰ قدم بر دوش خانه ها
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۷۱ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
تهرانگردی ۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۷۲ محله عودلاجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۷۳ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
پایتخت شاه طهماسب صفوی
قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی

کد سفر : ۵۰۱/۱۳۵۴/۱۰۵۹

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
قدم بر دوش خانه ها
ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها

کد سفر : ۴۸۴/۱۳۳۱/۱۰۶۲

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
دژ حسن صباح
قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح

کد سفر : ۹۶۰/۱۶۸۱/۱۰۶۸

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
خاطرات خیس
پلنگ دره
خاطرات خیس

کد سفر : ۵۱۳/۱۳۹۳/۱۰۷۶

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت

کد سفر : ۴۸۹/۱۳۳۵/۱۰۸۴

سفر : ۱ روزه

۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
بام شرقی مازندران
فیلبند
بام شرقی مازندران

کد سفر : ۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۵

سفر : ۱ روزه

۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
محله عودلاجان
تهرانگردی
محله عودلاجان

کد سفر : ۷۴۱/۱۵۸۲/۱۱۲۹

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
خنکای جنگل و رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود

کد سفر : ۵۱۴/۱۴۰۱/۱۷۶۷

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
غواصی و اکوسافاری
غواصی
غواصی و اکوسافاری

کد سفر : ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۲

سفر : ۱ روزه

۴۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین