تورها

اکو سافاری


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اصفهــان ۴۵۸۳/۴۵۸۴/۵۲۱۲ سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.650.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
تکمیل ۳
۱۴۰۲-۰۹-۱۵
اصفهان ۴۵۵۰/۴۵۵۱/۵۲۱۵ سافاری کویر مصر - اقامتگاه سنتی - خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۱۰-۲۷
اصفهان - کاشان ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۵۴۹۲ سافاری کویر چاه عروس - اقامتگاه بومگردی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(ویژه شب چله) .در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.350.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۲ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۳۰
اصفهان ۴۵۵۰/۵۴۹۰/۵۴۹۴ سافاری کویر مصر تا خور- بومگردی- خودرو سافاری شخصی (ویژه شب چله)
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ ۵.1۵۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
محدود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۹
کرمان - شهداد ۳۳۲۵/۵۵۳۷/۵۵۳۸ سافاری لوت جنوبی - خانه محلی/ بومگردی - خودرو سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۵ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۸
خراسان ۶۴۱/۵۵۳۹/۵۵۴۰ سافاری طبس- بومگردی - خودروسافاری شخصی
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 10.300.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی
اصفهــان
سافاری ریگ جن، روستای آشتیان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۵۸۳/۴۵۸۴/۵۲۱۲

سفر : ۳

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.650.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر مصر - اقامتگاه سنتی - خودروی سافاری شخصی
اصفهان
سافاری کویر مصر - اقامتگاه سنتی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۵۵۰/۴۵۵۱/۵۲۱۵

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر چاه عروس - اقامتگاه بومگردی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی
اصفهان - کاشان
سافاری کویر چاه عروس - اقامتگاه بومگردی چاه عروس-خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۹۲/۴۴۹۴/۵۴۹۲

سفر : ۲ روزه

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(ویژه شب چله) .در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 4.350.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری کویر مصر تا خور- بومگردی- خودرو سافاری شخصی (ویژه شب چله)
اصفهان
سافاری کویر مصر تا خور- بومگردی- خودرو سافاری شخصی (ویژه شب چله)

کد سفر : ۴۵۵۰/۵۴۹۰/۵۴۹۴

سفر : ۳ روزه

۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ ۵.1۵۰.۰۰۰ تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری لوت جنوبی - خانه محلی/ بومگردی - خودرو سافاری شخصی
کرمان - شهداد
سافاری لوت جنوبی - خانه محلی/ بومگردی - خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۳۳۲۵/۵۵۳۷/۵۵۳۸

سفر : ۵ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری طبس- بومگردی - خودروسافاری شخصی
خراسان
سافاری طبس- بومگردی - خودروسافاری شخصی

کد سفر : ۶۴۱/۵۵۳۹/۵۵۴۰

سفر : ۴ روزه

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 10.300.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین