تورها

اختصاصی

تورهای اختصاصی کلوت به دسته‌ای از سفرهای خاص گفته می‌شود که به‌صورت ویژه برای یک گروه اختصاصی از خانواده یا دوستان به مقاصد مختلف کوهستان، جنگل یا کویر برگزار می‌شود. اجرای این تورها براساس برنامه‌های کلوت و یا بنابر درخواست مسافران کلوت انجام می‌گیرد.


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی